< Jehovah <
 王国行間逐語訳 王国行間逐語訳 新世界訳 新世界訳(英文)
コリント第一
1:2 matt0938.gif Lord Lord
1:3 matt0938.gif Lord Lord
1:7 matt0938.gif Lord Lord
1:8 matt0938.gif Lord Lord
1:9 matt0938.gif Lord Lord
1:10 matt0938.gif Lord Lord
1:31 matt0533.gif Lord エホバ Jehovah
2:8 matt2243.gif Lord Lord
2:16 matt0120.gif Lord エホバ Jehovah
3:5 matt1025.gif Lord Lord
3:20 matt2710.gif Lord エホバ Jehovah
4:4 matt1025.gif Lord エホバ Jehovah
4:5 matt1025.gif Lord Lord
4:17 matt1831.gif Lord Lord
4:19 matt1025.gif Lord エホバ Jehovah
5:4 matt0938.gif Lord Lord
5:4 matt0938.gif Lord Lord
5:5 matt0938.gif Lord Lord
6:11 matt0938.gif Lord Lord
6:13 matt1831.gif Lord Lord
6:14 matt2243.gif Lord Lord
6:17 matt1831.gif Lord Lord
7:10 matt1025.gif Lord Lord
7:12 matt1025.gif Lord Lord
7:17 matt1025.gif Lord エホバ jehovah
7:22 matt1831.gif Lord Lord
7:22 matt0938.gif Lord Lord
7:25 matt0938.gif Lord Lord
7:25 matt0938.gif Lord Lord
7:32 matt0938.gif Lord Lord
7:32 matt1831.gif Lord Lord
7:34 matt0938.gif Lord Lord
7:35 matt1831.gif Lord Lord
7:39 matt1831.gif Lord Lord
8:5 luke1933.gif Lord lords
8:6 matt1025.gif Lord Lord
9:1 matt2243.gif Lord Lord
9:1 matt1831.gif Lord Lord
9:2 matt1831.gif Lord Lord
9:5 matt0938.gif Lord Lord
9:14 matt1025.gif Lord Lord
10:9 matt2243.gif Lord エホバ jehovah
10:21 matt0120.gif Lord エホバ jehovah
10:21 matt0120.gif Lord エホバ jehovah
10:22 matt2243.gif Lord エホバ jehovah
10:26 matt0938.gif Lord エホバ jehovah
11:11 matt1831.gif Lord Lord
11:23 matt0938.gif Lord Lord
11:23 matt1025.gif Lord Lord
11:26 matt0938.gif Lord Lord
11:27 matt0938.gif Lord Lord
11:27 matt0938.gif Lord Lord
11:32 matt0938.gif Lord エホバ Jehovah
12:3 matt2710.gif Lord Lord
12:5 matt1025.gif Lord Lord
14:21 matt2710.gif Lord エホバ Jehovah
14:37 matt0938.gif Lord Lord
15:31 matt1831.gif Lord Lord
15:57 matt0938.gif Lord Lord
15:58 matt0938.gif Lord Lord
16:7 matt1025.gif Lord エホバ Jehovah
16:10 matt0120.gif Lord エホバ Jehovah
16:19 matt1831.gif Lord Lord
16:22 matt2243.gif Lord Lord
16:23 matt0938.gif Lord Lord
コリント第二
1:2 matt0938.gif Lord Lord
1:3 matt0938.gif Lord Lord
1:14 matt0938.gif Lord Lord
2:12 matt1831.gif Lord Lord
3:16 matt0407.gif Lord Jehovah
3:17 matt1025.gif Lord エホバ Jehovah
3:17 matt0938.gif Lord エホバ Jehovah
3:18 matt0938.gif Lord エホバ Jehovah
3:18 matt0938.gif Lord エホバ Jehovah
4:5 matt2243.gif Lord Lord
4:14 matt2243.gif Lord
5:6 matt0938.gif Lord Lord
5:8 matt2243.gif Lord Lord
5:11 matt0938.gif Lord Lord
6:17 matt2710.gif Lord エホバ Jehovah
6:18 matt2710.gif Lord エホバ Jehovah
8:5 act2019.gif Lord Lord
8:9 matt0938.gif Lord Lord
8:19 matt0938.gif Lord Lord
8:21 matt0120.gif Lord エホバ Jehovah
10:8 matt1025.gif Lord Lord
10:17 luke0117.gif Lord エホバ Jehovah
10:18 matt1025.gif Lord エホバ Jehovah
11:17 matt2243.gif Lord Lord
11:31 matt0938.gif Lord Lord
12:1 matt0120.gif Lord Lord
12:8 matt2243.gif Lord Lord
13:10 matt1025.gif Lord Lord
13:14 matt0938.gif Lord Lord
ガラテア
1:3 matt0938.gif Lord Lord
1:19 matt0938.gif Lord Lord
4:1 matt1025.gif lord lord
5:10 matt0533.gif Lord Lord
6:14 matt0938.gif Lord Lord
6:18 matt0938.gif Lord Lord
エフェソ
1:2 matt0938.gif Lord Lord
1:3 matt0938.gif Lord Lord
1:15 matt1831.gif Lord Lord
1:17 matt0938.gif Lord Lord
2:21 matt1831.gif Lord エホバ Jehovah
3:11 matt1831.gif Lord Lord
4:1 matt1831.gif Lord Lord
4:5 matt1025.gif Lord Lord
4:17 matt1831.gif Lord Lord
5:8 matt1831.gif Lord Lord
5:10 matt1831.gif Lord Lord
5:17 matt0938.gif Lord エホバ Jehovah
5:19 matt1831.gif Lord エホバ Jehovah
5:20 matt0938.gif Lord Lord
5:22 matt1831.gif Lord Lord
6:1 matt1831.gif Lord Lord
6:4 matt2710.gif Lord エホバ Jehovah
6:5 matt1025.gif lords 主人 masters
6:7 matt1831.gif Lord エホバ Jehovah
6:8 matt0938.gif Lord エホバ Jehovah
6:9 luke1933.gif lords 主人 master
6:9 matt1025.gif Lord 主人 Masters
6:10 matt1831.gif Lord Lord
6:21 matt1831.gif Lord Lord
6:23 matt0938.gif Lord Lord
6:24 matt2243.gif Lord Lord
フィリピ
1:2 matt0938.gif Lord Lord
1:14 matt1831.gif Lord Lord
2:11 matt2710.gif Lord Lord
2:19 matt1831.gif Lord Lord
2:24 matt1831.gif Lord Lord
2:29 matt1831.gif Lord Lord
2:30 matt0120.gif Lord Lord
3:1 matt1831.gif Lord Lord
3:8 matt0938.gif Lord Lord
3:20 matt2243.gif Lord Lord
4:1 matt1831.gif Lord Lord
4:2 matt1831.gif Lord Lord
4:4 matt1831.gif Lord Lord
4:5 matt1025.gif Lord Lord
4:10 matt1831.gif Lord Lord
4:23 matt0938.gif Lord Lord
コロサイ
1:3 matt0938.gif Lord Lord
1:10 matt0938.gif Lord エホバ
2:6 matt2243.gif Lord Lord
3:13 matt1025.gif Lord エホバ Jehovah
3:17 matt0938.gif Lord Lord
3:18 matt1831.gif Lord Lord
3:20 matt1831.gif Lord Lord
3:22 matt1025.gif lords 主人 masters
3:22 matt2243.gif Lord エホバ Jehovah
3:23 matt1831.gif Lord エホバ Jehovah
3:24 matt0938.gif Lord エホバ Jehovah
3:24 matt1831.gif Lord 主人 Master
4:1 matt2243.gif Lord 主人 Master
4:7 matt1831.gif Lord Lord
4:17 matt1831.gif Lord Lord
テサロニケ第一
1:1 matt1831.gif Lord Lord
1:3 matt0938.gif Lord Lord
1:6 matt0938.gif Lord Lord
1:8 matt0938.gif Lord エホバ Jehovah
2:15 matt2243.gif Lord Lord
2:19 matt0938.gif Lord Lord
3:8 matt1831.gif Lord Lord
3:11 matt1025.gif Lord Lord
3:12 matt1025.gif Lord Lord
3:13 matt0938.gif Lord Lord
4:1 matt1831.gif Lord Lord
4:2 matt0938.gif Lord Lord
4:6 matt2710.gif Lord エホバ Jehovah
4:15 matt0938.gif Lord エホバ Jehovah
4:15 matt0938.gif Lord Lord
4:16 matt1025.gif Lord Lord
4:17 matt0938.gif Lord Lord
4:17 matt1831.gif Lord Lord
5:2 matt0120.gif Lord エホバ Jehovah
5:9 matt0938.gif Lord Lord
5:12 matt1831.gif Lord Lord
5:23 matt0938.gif Lord Lord
5:27 matt2243.gif Lord Lord
5:28 matt0938.gif Lord Lord
テサロニケ第二
1:1 matt1831.gif Lord Lord
1:2 matt0938.gif Lord Lord
1:7 matt0938.gif Lord Lord
1:8 matt0938.gif Lord Lord
1:9 matt0938.gif Lord Lord
1:12 matt0938.gif Lord Lord
1:12 matt0938.gif Lord Lord
2:1 matt0938.gif Lord Lord
2:2 matt0938.gif Lord エホバ Jehovah
2:8 matt1025.gif Lord Lord
2:13 matt0120.gif Lord エホバ Jehovah
2:14 matt0938.gif Lord Lord
2:16 matt1025.gif Lord Lord
3:1 matt0938.gif Lord エホバ Jehovah
3:3 matt1025.gif Lord Lord
3:4 matt1831.gif Lord Lord
3:5 matt1025.gif Lord Lord
3:6 matt0938.gif Lord Lord
3:12 matt1831.gif Lord Lord
3:16 matt1025.gif Lord Lord
3:16 matt1025.gif Lord Lord
3:18 matt0938.gif Lord Lord
テモテ第一
1:2 matt0938.gif Lord Lord
1:12 matt1831.gif Lord Lord
1:14 matt0938.gif Lord Lord
6:3 matt0938.gif Lord Lord
6:14 matt0938.gif Lord Lord
6:15 matt1025.gif Lord Lord
テモテ第二
1:2 matt0938.gif Lord Lord
1:8 matt0938.gif Lord Lord
1:16 matt1025.gif Lord Lord
1:18 matt1025.gif Lord Lord
1:18 matt0938.gif Lord エホバ Jehovah
2:7 matt1025.gif Lord Lord
2:19 matt2710.gif Lord エホバ Jehovah
2:19 matt0120.gif Lord エホバ Jehovah
2:22 matt2243.gif Lord Lord
2:24 matt0938.gif Lord Lord
3:11 matt1025.gif Lord Lord
4:8 matt1025.gif Lord Lord
4:14 matt1025.gif Lord エホバ Jehovah
4:17 matt1025.gif Lord Lord
4:18 matt1025.gif Lord Lord
4:22 matt1025.gif Lord Lord
フィレモン
3 matt0938.gif Lord Lord
5 matt2243.gif Lord Lord
16 matt1831.gif Lord Lord
20 matt1831.gif Lord Lord
25 matt0938.gif Lord Lord
ヘブル
1:10 matt07212.gif Lord Lord
2:3 matt0938.gif Lord Lord
7:14 matt1025.gif Lord Lord
7:21 matt2710.gif Lord エホバ Jehovah
8:2 matt1025.gif Lord エホバ Jehovah
8:8 matt2710.gif Lord エホバ Jehovah
8:9 matt2710.gif Lord エホバ Jehovah
8:10 matt2710.gif Lord エホバ Jehovah
8:11 matt2243.gif Lord エホバ Jehovah
10:16 matt2710.gif Lord エホバ Jehovah
10:30 matt2710.gif Lord エホバ Jehovah
12:5 matt0120.gif Lord エホバ Jehovah
12:6 matt2710.gif Lord エホバ Jehovah
12:14 matt2243.gif Lord Lord
13:6 matt2710.gif Lord エホバ Jehovah
13:20 matt2243.gif Lord Lord
ヤコブ
1:1 matt0938.gif Lord Lord
1:7 matt0938.gif Lord エホバ Jehovah
2:1 matt0938.gif Lord Lord
3:9 matt2243.gif Lord エホバ Jehovah
4:10 matt0120.gif Lord エホバ Jehovah
4:15 matt1025.gif Lord エホバ Jehovah
5:4 matt0938.gif Lord エホバ Jehovah
5:7 matt0938.gif Lord Lord
5:8 matt0938.gif Lord Lord
5:10 matt0120.gif Lord エホバ Jehovah
5:11 matt0120.gif Lord エホバ Jehovah
5:11 matt1025.gif Lord エホバ Jehovah
5:14 matt0938.gif Lord エホバ Jehovah
5:15 matt1025.gif Lord エホバ Jehovah
ペテロ第一
1:3 matt0938.gif Lord Lord
1:25 matt0120.gif Lord エホバ Jehovah
2:3 matt1025.gif Lord Lord
2:13 matt2243.gif Lord Lord
3:6 matt1025.gif lord lord
3:12 matt0120.gif Lord エホバ Jehovah
3:12 matt0120.gif Lord エホバ Jehovah
3:15 matt2243.gif Lord Lord
ペテロ第二
1:2 matt0938.gif Lord Lord
1:8 matt0938.gif Lord Lord
1:11 matt0938.gif Lord Lord
1:14 matt1025.gif Lord Lord
1:16 matt0938.gif Lord Lord
2:9 matt2710.gif Lord エホバ Jehovah
2:11 luke0117.gif Lord エホバ Jehovah
2:20 matt0938.gif Lord Lord
3:2 matt0938.gif Lord Lord
3:8 luke0117.gif Lord エホバ Jehovah
3:9 matt2710.gif Lord エホバ Jehovah
3:10 matt0120.gif Lord エホバ Jehovah
3:15 matt0938.gif Lord Lord
3:18 matt0938.gif Lord Lord
ユダ
4 matt2243.gif Lord Lord
5 matt2710.gif Lord エホバ Jehovah
9 matt2710.gif Lord エホバ Jehovah
14 matt2710.gif Lord エホバ Jehovah
17 matt0938.gif Lord Lord
21 matt0938.gif Lord Lord
25 matt0938.gif Lord Lord
啓示(黙示録)
1:8 matt2710.gif Lord エホバ Jehovah
4:8 matt2710.gif Lord エホバ Jehovah
4:11 matt1025.gif Lord エホバ Jehovah
7:14 matt0721.gif Lord lord
11:4 matt0938.gif lord Lord
11:8 matt1025.gif Lord Lord
11:15 matt0938.gif Lord Lord
11:17 matt07212.gif Lord エホバ Jehovah
14:13 matt1831.gif Lord Lord
15:3 matt07212.gif Lord エホバ Jehovah
15:4 matt07212.gif Lord エホバ Jehovah
16:7 matt07212.gif Lord エホバ Jehovah
17:14 matt1025.gif Lord Lord
17:14 rev1714.gif lords lords
18:8 matt0721.gif Lord エホバ Jehovah
19:6 matt0721.gif Lord エホバ Jehovah
19:16 matt2710.gif Lord Lord
19:16 rev1714.gif lords lords
21:22 matt1025.gif Lord エホバ Jehovah
22:5 matt0721.gif Lord エホバ Jehovah
22:6 matt1025.gif Lord エホバ Jehovah
22:20 matt07212.gif Lord Lord
22:21 matt0938.gif Lord Lord

まとめの情報

王国行間逐語訳と新世界訳聖書においてKyriosが出現するすべての個所のまとめ

王国行間逐語訳

「主」(Lord)と訳される 651回
「主」(lordまたはlords)と訳される 62回
「主」(Lords)と訳される  1回
王国行間逐語訳におけるKyrios(matt2710.gif)の出現回数の合計 714回

新世界訳聖書

"Lord"と訳される 406回
"Jehovah"と訳される 223回
"Master"、"master"または"masters"と訳される 53回
"Sir"、"sir"または"sirs"と訳される 17回
"lord"または"lords"と訳される  8回
"owner"または"owners"と訳される  5回
"God"と訳される  1回
翻訳されない  1回
新世界訳聖書におけるKyrios(matt2710.gif)の出現回数の合計  714回

目次へ戻る